Chậu Sứ Cây Đế Vương 026
200.000đ/Chậu
Chậu Sứ Bàng Singapore 025
200.000đ/Chậu
Chậu Cây Xanh - Lan Ý
75.000đ/Chậu