Phụ liệu hoa - 5000
5.000đ/Bộ
Đất hữu cơ 5dm3
40.000đ/Túi