Lan Hồ Điệp Vạn Hạnh 052
2.500.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Thịnh Vượng 055
3.550.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Thịnh Vượng 037
1.800.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Thịnh Vượng 023
1.100.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Viên Mãn 057
3.550.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Vạn Hạnh 056
3.550.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Thịnh Vượng 060
5.300.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Hưng Thịnh 058
3.550.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Hồng Phát 032
2.500.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Viên Mãn 049
1.100.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Viên Mãn 036
3.200.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Viên Mãn 046
1.800.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Hồng Phát 031
1.800.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Hồng Phát 030
1.100.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Vạn Hạnh 003
2.500.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Thịnh Vượng 012
2.500.000đ/Chậu