Chậu Cây Thiết Kế Đồng Xanh 100
300.000đ/Chậu
Chậu Cây Thiết Kế Đồng Xanh 097
570.000đ/Chậu
Chậu Cây Thiết Kế Đồng Xanh 003
400.000đ/Chậu
Chậu Cây Thiết Kế Đồng Xanh 002
260.000đ/Chậu
Chậu Cây Nguyệt Quế Mini - Bicolor
36.000đ/Chậu
Chậu Cây Nguyệt Quế Mini - Green
36.000đ/Chậu
Chậu Cây Nguyệt Quế lớn - Green
56.000đ/Chậu