Hồng Môn Đón Lộc Đầu Năm 114
1.900.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Vạn Hạnh 052
2.500.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Thịnh Vượng 037
1.800.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Thành Ý 054
3.650.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Vạn Hạnh 056
3.550.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Hưng Thịnh 058
3.550.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Viên Mãn 049
1.100.000đ/Chậu
Lan Hồ Điệp Viên Mãn 036
3.200.000đ/Chậu
Năm Mới Hạnh Phúc 115
750.000đ/Chậu