Lá Dương Xỉ-Leather Fern Leaf
62.000đ/Bó
Lá Chanh-Ruscus
60.000đ/Bó